Projecten

Eemshaven beste locatie voor aanlanden kabel van nieuw Nederlandse windpark

Eemshaven- Vandaag maakten dertien overheden, uit Groningen en Friesland, bekend dat de Eemshaven de beste locatie is om het toekomstige windpark ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ op aan te sluiten. Het voorlopige advies werd uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In het offshore windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden, is momenteel het windpark Gemini al volledig operationeel. Echter is er in dit gebied nog plaats voor het plaatsen van maar liefst 700 megawatt aan offshore windenergie, wat de komende jaren gerealiseerd gaat worden.

Dit echter niet voordat er een totale netverbinding vanaf de windparken tot aan land is aangelegd. TenneT is in Nederland aangesteld als netbeheerder van het elektriciteitsnet op zee. Zij zullen dan ook verantwoordelijk zijn voor het zogenaamde ‘net op zee, Ten noorden van de Waddeneilanden’. Een operatie waarbij een platform op zee wordt gebouwd, waar alle individuele windturbines op aangesloten kunnen worden. Daarnaast zal er een nieuw transformatorstation op land worden gebouwd en tevens zal TenneT verantwoordelijk zijn voor de verbinding tussen offshore transformatorstation en het station op land.

Vooralsnog had TenneT drie zoekgebieden uit staan voor het realiseren van de netverbinding tussen het windpark en het land. Dit waren de locaties Burgum, Groningen en Eemshaven. Voor elke locaties had TenneT drie tracés uitgezet, met ieder zijn voor- en nadelen.

Eemshaven is voor de overheden als beste locatie gegeven, om de elektriciteitskabel van het windpark te laten aanlanden. De keuze is gemaakt vanwege de gevolgen voor het milieu, de gezondheid en de ruimtelijke inspanning van het project. De locatie Burgum werd afgewezen door onvoldoende draagvlak en de verwachtte overlast. De locatie Vierverlaten lag volgens de overheden niet voor de hand.

Voor het aanlanden van de kabel in de Eemshaven is sprake van twee varianten. Eén aan de westkant en één aan de oostkant. De variant aan de oostzijde houdt volgens de overheden het beste rekening met lokalen belangen, zoals kwetsbare natuur van het Waddengebied en de landbouw. Echter is deze variant TenneT erg duur en zorgt dit voor problemen bij het aanvragen van vergunning en het leggen van de kabel. Het kabeltracé Eemshaven-oost ligt namelijk al vol met vele andere kabels en oude leidingen. Het advies van de overheden werd daarom aangepast naar het tracé Eemshaven-west. Echter alleen als TenneT komt met natuur compenserende maatregelen om draagvlak te creëren.

De provincies Groningen en Friesland stellen dan ook als voorwaarde dat er de belanghebbenden in de omgeving gecompenseerd dienen te worden. De kuststrook in Noord-Groningen dient behouden te blijven als landbouwgebied. De kabels voor het project, en eventuele extra kabels, dienen dan ook in één keer gelegd te worden om latere verstoring te voorkomen. Ook willen de provincies een onderzoek naar laagfrequent geluid.

Het advies wat is gegeven door de overheden is een voorlopig advies. Het definitieve advies volgt begin oktober en in het najaar neemt het ministerie een besluit over de definitieve aanlandlocatie en route van de nieuwe kabels.

Translate