Projecten

Inloopbijeenkomst Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden

Eemshaven-  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseerde vanavond een inloopbijeenkomst voor het hoogspanningsproject Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. De avond vond plaats bij Hotel Ekamper te Roodeschool en werd georganiseerd omdat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) van vrijdag 27 september tot en met donderdag 7 november ter inzage ligt. Dit concept is ten behoeve van de ondergrondse hoogspanningsverbinding die het ministerie EZK en TenneT willen realiseren van het nieuwe windpark op de Noordzee (Ten noorden van de Waddeneilanden) naar het vasteland.

Het net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden is de totale netverbinding vanaf windpark tot aan een van de drie hoogspanningsstations in Burgum, Vierverlaten of Eemshaven. Deze maken deel uit van het landelijke hoogspanningsnet. Vanaf daar gaat de windenergie naar de stroomgebruiker in het land.

Op zee komen de kabels enkele meters onder de zeebodem te liggen, afhankelijk van lokale omstandigheden. Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden. Dit is afhankelijk van de keuze voor één van de drie hoogspanningsstations (Burgum, Vierverlaten of Eemshaven). Deze keuze is onderdeel van het hele proces om te komen tot een geschikte locatie voor deze nieuwe netverbinding vanaf het windpark tot aan een hoogspanningsstation op land. Voor de drie hoogspanningsstations staan op dit moment elk drie tracés open die onderzocht gaan worden.

Het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden heeft een vermogen van 700 Megawatt (MW). Dat betekent dat ze samen zoveel elektriciteit opwekken als  700 duizend  Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken. Al die opgewekte stroom wordt via het net op zee getransporteerd. De windparken worden via het net op zee met ondergrondse kabels aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Het net op zee omvat een deel op zee en een deel op land. De aanleg van de kabels op land gebeurt via open ontgraving of in sommige gevallen via boringen.

Het totale project bestaat uit:

  • Een platform op zee: Hier worden alle individuele windturbines op aangesloten en hier wordt het spanningsniveau getransformeerd van 66 kiloVolt (kV) naar 220 kV;
  • Twee 220 kV-kabelsystemen op zee en land naar het transformatorstation. Waar de kabels aan land komen moet nog bepaald worden;
  • Een nieuw transformatorstation, nabij een van de drie bestaande hoogspanningstations Burgum, Vierverlaten of Eemshaven.
  • Een verbinding tussen het nieuwe transformatorstation en een bestaand hoogspanningstation. Voor Burgum zal dit een 220 kV kabelverbinding worden. Voor Vierverlaten en Eemshaven zal dit een 380 kV kabelverbinding worden.

Voor meer informatie over het project kijk op: www.netopzee.eu, waar ook een nieuwsbrief over het project beschikbaar is.

Tekst en kaart: Netopzee.eu / TenneT

Translate